để ý

Thông báo từ bản cập nhật tiến trình samurai.

Cuộc thi ảnh Lâu đài Nhật Bản.03