Sử dụng vật liệuVề

Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ tài liệu ảnh hoặc minh họa nào có trong nhật bản hành trình samurai, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
*Việc sử dụng có thể bị từ chối.

Hồ sơ sử dụng vật liệu
Cung cấp minh họa “Cửa hàng không thể phá vỡ của Sakagami & Sashihara” (TBS)/(Phát sóng ngày 18 tháng 9 năm 2022)