ไปโดยสายเซตากายะ
เดินชมปราสาทแบบไปเช้าเย็นกลับ

การเดินทางและปราสาท
vol.1
บ้านพักผู้พิพากษาเซตากายะ